خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

ریاست محترم دادگاه شعبه اول تجدید نظر دیوان محترم عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام , پیرو شکایت شماره 9109980900089838 اینجانب پژمان پورحبیب یکتا شارمی که منجر به تجدید نظر وزارت راه و شهرسازی گردیده و با عنایت به لایحه تقدیمی وزارت مذکور در  دادگاه تجدید نظر باستحضار میرساند :

1-  موارد بندهای 5 و 6  لایحه وزارت راه و شهرسازی مربوط به پرونده شماره 9109980900081833 بوده و پرونده مذکور در هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری در حال رسیدگی می باشد و مشخص نیست چرا دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه دو دفاعیه مربوط به دو پرونده مجزا در یک لایحه اقدام نموده است !

2-  وزارت محترم راه و شهرسازی در لایحه اعتراضیه خود تنها به قسمتی از مواد قانونی اشاره می نماید و از بیان تمامی موارد مربوط به تایید افراد و نحوه تایید و یا رد صلاحیت که در قانون و آیین نامه به آن اشاره شده است نمی پردازد و این درحالیست که مواد قانونی آنهم در خصوص نحوه تشکیل و اداره یک سازمان , بهم متصل و پیچیده و مکمل یکدیگرند و می باید تمامی بندهای قانون را باهم نگاه کرد تا مقصود قانونگذار مشخص گردد . گرچه وزارت راه وشهرسازی تفسیر جدیدی از قانون و آیین نامه را در دوره ششم از انتخابات هیئت مدیره مطرح کرده است که نه تنها با نحوه گزینش افراد در 5 دوره گذشته متفاوت بوده است بلکه در دوره ششم برای برخی از افراد به نحوی تفسیر و برای برخی دیگر به نحوی دیگر تفسیر می نماید که به تفصیل در ذیل اشاره گردیده است .

3-  همانطور که وزارت خانه مذکور مدعی می باشد در ماده10قانون سازمان بیان شده است « هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان انتخاب میشوند ..» و فورا در ماده 11 قانون سازمان شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره ها را بیان میدارد ( از بند 1 تا بند 5 به مواردی از جمله تابعیت .. نداشتن فساد .. داشتن حسن شهرت .. نداشتن پیشینه کیفری .. اشاره شده ) و در بند 6 ماده 11 دارا بودن صلاحیت علمی  و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه را بعنوان شرط انتخاب شوندگان  لحاظ میدارد .

4-  همانطور که ماده 2 و تبصره یک آن و ماده 5  آیین نامه اشاره دارد صلاحیت علمی و حرفه ای اعضا توسط پروانه اشتغال به کار مهندسی توسط وزارت راه وشهرسازی تعیین میگردد و این مجزا از صلاحیت علمی افراد است که توسط دانشنامه ومدارک دانشگاهی افراد طبق نظر وزارت علوم مشخص و در پروانه اشتغال لحاظ میگردد .

5-  در آیین نامه سازمان تنها ماده ای که به ماده 11قانون ( شرایط داوطلبان هیئت مدیره ) اشاره داشته استماده 59 آیین نامه اجرایی سازمان می باشد که بیان میدارد :  «  داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استانها علاوه بر شرایط مندرج در ماده 11 قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند و از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3 یا بالاتر باشند »  و به این ترتیب آیین نامه اجرایی سازمان صلاحیت علمی و حرفه ای مد نظر ماده 11 قانون سازمان را ضمن در نظر گرفتن ماده 10 قانون با داشتن پروانه اشتغال به کار اصلی تعیین نموده است . ( لازم به ذکر است اعضای مرتبط سازمان ,  با داشتن پروانه اشتغال به کار مرتبط با اعضای اصلی سازمان مشخص میشوند نه با در دست داشتن مدارک کارشناسی خود ,که بپیوست نمونه ای از پروانه اشتغال اعضای مرتبط را ضمیمه نموده ام . )

6-  در ماده 65 آیین نامه اجرایی بیان شده است که داوطلبان عضویت در هیات مدیره میتوانند ظرف مهلتی که توسط هیات اجرایی انتخابات تعیین شده است , داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی پروانه اشتغال و سایر مدارک لازم به هیات اجرایی انتخابات یا یکی از محلهای ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند . ( بپیوست اطلاعیه هیئت اجرایی انتخابات در اردیبهشت ماه سال گذشته مربوط به انتخابات دوره ششم هیئت مدیره تقدیم میگردد )

7-  همانطور که در قانون و آیین نامه اجرایی سازمان آمده است داوطلبان می باید برای انتخاب در هیات مدیره دارای پروانه اشتغال اصلی باشند و در نتیجه تعیین اصلی بودن رشته های اعضا با پروانه اشتغال به کار در رشته های اصلی مشخص میشود و ملاک عمل هیاتهای اجرایی و نظارت در طول 5 دوره انتخابات هیاتهای مدیره استانهای کل کشور  , اصلی بودن پروانه اشتغال داوطلبان در هیات مدیره می باشد و همانطور که در پیوست لایحه , مدارک و مستندات خود را ارسال داشته ام اینجانب با تایید آن وزارتخانه دارای پروانه اشتغال به کار اصلی در رشته تاسیسات مکانیکی می باشم که در مرداد ماه سال 1392 مجددا با عنوان اصلی تا سال 1395 تمدید گردیده استکه مورد استناد هیات اجرایی و مورد تایید هیات نظارت بر انتخابات بوده است و این پروانه اشتغال که مطابق ماده 25 ایین نامه و ماده 1287 قانون مدنی کشور یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا می باشد با بررسی و تایید وزارتخانه مذکور بعنوان پروانه اشتغال اصلی در رشته تاسیسات مکانیکی صادر گردیده و تا به امروز نیز در رشته تاسیسات مکانیکی رشته اصلی محسوب میگردد و در صورتیکه اکنون آن وزارتخانه نسبت به مدرک تحصیلی اینجانب ادعای مرتبط بودن دارد ابتدا نسبت به تغییر پروانه اشتغال اینجانب اقدام و سپس نسبت به عدم صلاحیت اینجانب در انتخابات توسط هیاتهای اجرایی و نظارت منتخب خود در مهلتهای قانونی اعلام شده در آیین نامه اقدام نماید . نه اینکه بصورت مستبدانه و فراتر از قانون و آیین نامه پس از پایان انتخابات و بر عکس تایید هیئتهای اجرایی و نظارت نفرات سوم و هفتم که انها نیز دارای مدارک دانشگاهی بغیر از تاسیسات مکانیکی دارند را بعنوان نفرات اول و دوم تعیین نموده و بدون تعیین و تکلیف آرای افرادی که در این بین بوده اند ( 2500 رای از 4500 رای ماخوذه ) , آنهم پس از صدور حکم بدوی دیوان عدالت اداری به نفع اینجانب و پس از گذشت یکسال از پایان انتخابات ,نسبت به صدور اعتبارنامه برای افراد سوم و هفتم اقدام نماید!

8-  در هیج جای آیین نامه درمورد انتخابات هیئت مدیره به اصلی بودن مدارک دانشگاهی ودانشنامه کارشناسی افراد اشاره نشده است . و لازم به ذکر است که در هیج دانشگاه کشور مدارک دانشگاهی با عنوان تاسیسات برقی یا تاسیسات مکانیکی صادر نمیگردد و همانطور که ماده 7 قانون اشاره داشته است هر رشته دیگری که عنوان  آن با رشته های اصلی یاد شده در ماده 6  ( تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و .. ) متفاوت باشد ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته اصلی از 70 تا 99 درصد در ارتباط باشد مرتبط محسوب میشود و به این ترتیب هیچ عضو اصلی در کشور یافت نمیشود چرا که اکنون تمامی اعضای هیات مدیره های استانهای کشور نیز که اعتبار نامه در رشته های برق و مکانیک چه در دوره ششم و چه در 5 دوره گذشته دریافت نموده اند هیچکدام دارای دانشنامه کارشناسی در رشته تاسیسات مکانیکی و برقی نمی باشند .

9-  باستحضارریاست محترم دادگاه میرساند که عدم صدور اعتبارنامه برای اینجانب توسط وزارتخانه مذکور ( با همین استدلال ذکر  شده در لایحه آن وزارتخانه ) جای تعجب بسیار برای اعضای سازمان گیلان داشته است , چرا که وزارتخانه مذکور برای عضو عمران هیات مدیره  به نام آقای  ه - ا که دارای  دانشنامه  آموزش فنی ساختمان(یک نوع مدرک تحصیلی مرتبط با دبیری ) می باشد و اصلا مهندسی نیست و نیز 100 درصد مرتبط با رشته عمران بوده اما به مانند اینجانب دارای پروانه اشتغال اصلی می باشد پس از انتخابات دوره ششم اعتبار نامه صادر نموده است و اکنون نامبرده عضو هیئت مدیره استان گیلان می باشد !و احساس مغرضانه بودن عدم صدور اعتبارنامه برای اینجانب به دلیل مخالف بودن شعارهای انتخاباتی و منتقد بودن اینجانب به وزارتخانه مذکور در طول سالهای گذشته احساس میشود .

10-همانطور که تبصره 1 ماده 13 قانون اشاره دارد هیات اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیت دار استعلام و بررسی نماید و مطابق ماده 62 آیین نامه اجرایی هیات مذکور با نظر وزرات راه و شهرسازی انتخاب و با نظارت وزارت مذکور  به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده داشته است .

11-هیات اجرایی انتخابات دوره ششم هیئت مدیره استان گیلان طبق ماده 66 آیین نامه اجرایی جهت احراز شرایط داوطلبانیک نسخه از مدارک اعضای داوطلب را به تفکیک رشته طی نامه شماره 61/الف مورخ 31/04/91 در پاسخ به درخواست آن وزارتخانه به هیات نظارت ارسال داشته ( مدارک پیوست می باشد ) و هیات مذکور نیز مدارک مذکور را به وزارتخانه ارسال میدارند و تاکنون جواب مخالفتی با تایید اعضای داوطلب برای هیات اجرایی ارسال نگردیده و همانطور که ماده 66 آیین نامه اشاره دارد ظرف یکماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام تا در صورت رد صلاحیت ظرف  3  روز داوطلب شکایت خود را به هیات نظارت تقدیم کند .لازم به تاکید می باشد تا کنون نه دستگاه نظارت و نه وزارت راهو شهرسازی نسبت به پاسخ نامه هیات اجرایی اقدام ننموده است که در این خصوص آقای محمد مهدی الطافی« رئیس 6 دوره هیئت اجرایی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان گیلان »به آدرس گیلان – رشت –  خ شهید انصاری سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلانو آقای حجت شعبانپور« رئیس هیئت نظارت برانتخابات دوره ششم هیئت مدیره استان گیلان و قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی در استان گیلان »  به ادرس : گیلان – رشت – چهار راه گلسار – اداره کل راه و شهرسازی را بعنوان شهودخود در صورت لزوم و تشخیص دادگاه محترم معرفی می نمایم .  

12-همانطور که ماده 70 ایین نامه تاکید دارد تایید یا ابطال انتخابات منحصرا از اختیارات دستگاه نظارت است و تاکنون دستگاه نظارت انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان گیلان , انتخابات مذکور را با صورتجلسه ای مبنی بر انتخاب اینجانب بعنوان نفر دوم رشته مکانیک و علی البدل عضو اصلی تایید نموده است .( مدارک به پیوست می باشد )

فلذا از ریاست محترم دادگاه استدعا دارم با عنایت به ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی که مقرر نموده است پس از خاتمه انتخابات و تایید آن , اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره به وسیله وزارت راه و شهرسازی امضا و صادر میشود , وزارت راه و شهرسازی را ملزم به صدور اعتبارنامه برای اینجانب بعنوان علی البدل هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان به مانند سایر اعضای علی البدل رشته ها نمایید .

با احترام و تشکر

پژمان پورحبیب یکتا شارمی

آخرین اطلاعیه ها

انتخاب رئیس و دبیر جدید گروه تخصصی مکانیک

29 شهریور 1393
انتخاب رئیس و دبیر جدید گروه تخصصی مکانیک

انتخاب  رئيس  و  دبیر  جديد گروه تخصصي مكانیک ...

مجمع عمومی مهندسان مکانیک

27 بهمن 1392
مجمع عمومی مهندسان مکانیک

مجمع عمومی مهندسان مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان ...

ریاست گروه تخصصی مکانیک

05 دی 1392
ریاست گروه تخصصی مکانیک

در تاریخ 1392/10/04 گروه تخصصی مکانیک آقای مهندس پژمان پورحبیب را با...

مجمع عمومی فوق العاده -نوبت اول

28 تیر 1392

مجمع عمومی بطور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان نوبت اول...

تبلیغات شماره 2
تبلیغات شماره 2
تبلیغات شماره 1

تماس با ما

شماره تلفن مستقیم: 2254874

 شماره نمابر: 5521342

شماره موبایل: 09111362476

آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :2
بازديد روز گذشته :16
بازديد اين هفته :18
بازديد اين ماه :195
مجموع آمار بازديد ها :14583

وضعیت آب و هوا